NEW SmartWaterSave LOGO

Picture1

Почетна

Добредојдовте на официјалната веб-страница на проектот SmartWaterSave!

Име на проектот: «Мониторинг во реално време и откривање и намалување на истеци во водоснабдителните мрежи»

Акроним на проектот: SmartWaterSave

Име на програмата: INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009

Приоритетна оска 2: Заштита на животната средина – Транспорт

Специфична цел 2b: Заштита на животната средина и поддршка за приспособување кон климатските промени, спречување и управување со ризици

Водечки партнер на проектот SmartWaterSave е: Општина Преспа – Грција

Печати